React

React je JavaScript biblioteka za izradu korisničkog sučelja, koja je nastala 2013. godine u Facebooku. Glavni razvojni tim činili su Jordan Walke i Andrew Clark, koji su željeli riješiti problem kompleksnosti izrade sučelja za web aplikacije. React je zasnovan na ideji komponenti i omogućuje izradu dinamičnog korisčkog sučelja bez potrebe za cjelovitom obnovom cijele stranice. To dovodi do veće brzine i performansi, kao i lakšeg održavanja koda.

React se danas koristi u velikom broju web aplikacija, a njegova popularnost i dalje raste. To je zbog jednostavnosti i efikasnosti koju pruža, kao i zbog toga što se lako integrira s drugim tehnologijama, poput Node.js i Redux. React se također koristi u izradi mobilnih aplikacija, korištenjem React Native, tehnologije koja omogućuje izradu mobilnih aplikacija na istom kodu kao i web aplikacije.

Proširenja u React-u

Postoji mnogo različitih proširenja koje se koriste s Reactom, kako bi se poboljšala funkcionalnost i produljio životni vijek aplikacije. Neki od najčešćih proširenja su:

  1. React Router: Biblioteka koja omogućuje izradu ruta i navigaciju u React aplikaciji.

  2. Redux: Biblioteka za upravljanje stanjem koja pomaže u održavanju stanja aplikacije i omogućuje lakše održavanje koda.

  3. Axios: Biblioteka za rad s HTTP zahtjevima, koja omogućuje jednostavno slanje i primanje podataka s API-ja.

  4. Material-UI: Biblioteka koja omogućuje lakše korištenje Googleovog Material Designa u React aplikacijama.

  5. Jest: Alat za testiranje koji omogućuje testiranje React aplikacije, a često se koristi s Enzyme-om, bibliotekom za testiranje koja omogućuje lakše manipuliranje React komponentama.

Ova su samo neka od mnogih proširenja koja se koriste s Reactom, a svaka od njih može pomoći u različitim aspektima izrade React aplikacije. Važno je odabrati proširenja koja odgovaraju potrebama konkretne aplikacije i korištenju ih učinkovito kako bi se osiguralo da aplikacija bude funkcionalna, performansi i održiva.

Primjer komponente u Reactu

Evo jednostavnog primjera komponente u Reactu:


import React, { useState } from "react"; 
function Example() { 
// Definisemo stanje komponente 
const [count, setCount] = useState(0); 
return ( 
<div> 
<p>Brojač: {count}</p> 
<button onClick={() => setCount(count + 1)}> Povećaj broj 
</button> 
</div> 
); 
} 

export default Example;

Ova komponenta koristi funkciju useState iz Reacta, koja nam omogućuje da definiramo stanje komponente. U ovom slučaju, stanje se sastoji od brojača count, koji počinje s vrijednosti 0.

Komponenta također sadrži button element s funkcijom onClick koja se poziva kada se klikne na gumb. Funkcija setCount se koristi da bi se stanje brojača povećalo za 1.

Kada se komponenta renderira, prikazat će se poruka "Brojač: 0" i gumb "Povećaj broj". Kada se klikne na gumb, stanje brojača se povećava za 1 i poruka se automatski ažurira da prikazuje novu vrijednost.

Ova su samo neka od mnogih proširenja koja se koriste s Reactom, a svaka od njih može pomoći u različitim aspektima izrade React aplikacije. Važno je odabrati proširenja koja odgovaraju potrebama konkretne aplikacije i korištenju ih učinkovito kako bi se osiguralo da aplikacija bude funkcionalna, performansi i održiva.

 

JavaScript Url redirekt

Kako redirektirati url pomoću javascript-a

Rust

Rust je programski jezik koji pruža brojne prednosti za programere koji žele pisati siguran i performantan softver.

C #

C# je moderan, objektno orijentirani programski jezik

Konvertor

Javascript konvertor kuna u eure

Formatiranje broja

Formatiranje ispisa broja u javascript-u za različite kulture

Padajući izbornik

Kako u html-u napraviti padajući izbornik koji se generira pomoću javascript-a?

Canvas API

Canvas API je jedna od ključnih tehnologija HTML5 koja omogućuje web stranicama da postanu interaktivne i dinamičke.