Javascript - decimalni brojevi

Kako zaokružiti neki decimalni broj na određeni broj decimala, postoje dva naćina koristiti Math.round ili toFixed(x) funkciju

var broj=1.234
broj = Math.round(broj * 100) / 100 // rezultat je 1.23


z = parseFloat("123.456").; // drugi naćin je koristiti toFixed npr. iz stringa u decimalni oblik