Javascript kalkulator

Javascript je jedan od najpopularnih programskih jezika s kojim je moguće napraviti puno sa relativno malo koda. U ovom primjeru vidimo kako u javascript-u možemo napraviti jednostavni kalkulator bez upotrebe dodatnih fremeworka. Kako kalkulator radi pogledajte na demo stranici

Pogledajte u editoru

 

U html dijelu izradimo tablicu u kojoj se nalaze gumbi brojeva i matematičkih operatora, a korisnik upisuje vrijednosti u text box klikom ma određeni gumb. Prilikom klika na button u u onclik event-u pozivamo funkciju u kojoj se šalje vrijednost value (this.value) tj. vrijednost označena na gumbu. Klikom na gumb c vrijednost u textbox-u postavljamo na nula i bool variablu resrart postavljamo na true

Variablom var t = document.getElementById("i1");  selektiramo text box i1 te zatim čitamo vrijednost textboxa-a sa t.value. Kada korisnik klikne na gumb jednako  (izračun dobivamo pomoču naredbe eval) pozivamo  funkciju jednako 

function jednako() {

            var r1 = t.value.replace('×', '*').replace('÷', '/')

            t.value = eval(r1)             //restart = true        

}<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Kalkulator javascript</title>

    <style>
        .it {
            width: 225px;
            font-size: 16px;
            padding: 5px;
            text-align: right;
        }

        .iw {
            width: 55px;
            height: 55px;
            font-size: 25px;
        }
    </style>
</head>

<body>


    <h1>Kalkulator</h1>
    <p></p>
    <table>
        <tr>
            <td colspan="4"><input class="it" type="text" value="0" id="i1"></td>
        </tr>

        <tr>
            <td><input type="button" class="iw" value="c" onclick="c()"></td>
            <td><input type="button" class="iw" value="" onclick="l()"></td>
            <td><input type="button" class="iw" value="" onclick="l()"></td>
            <td><input type="button" class="iw" value="÷" onclick="l(this.value)"></td>
        </tr>

        <tr>
            <td><input type="button" class="iw" value="7" onclick="l(this.value)"></td>
            <td><input type="button" class="iw" value="8" onclick="l(this.value)"></td>
            <td><input type="button" class="iw" value="9" onclick="l(this.value)"></td>
            <td><input type="button" class="iw" value="×" onclick="l(this.value)"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><input type="button" class="iw" value="4" onclick="l(this.value)"></td>
            <td><input type="button" class="iw" value="5" onclick="l(this.value)"></td>
            <td><input type="button" class="iw" value="6" onclick="l(this.value)"></td>
            <td><input type="button" class="iw" value="-" onclick="l(this.value)"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><input type="button" class="iw" value="1" onclick="l(this.value)"></td>
            <td><input type="button" class="iw" value="2" onclick="l(this.value)"></td>
            <td><input type="button" class="iw" value="3" onclick="l(this.value)"></td>
            <td><input type="button" class="iw" value="+" onclick="l(this.value)"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><input type="button" class="iw" value="±" onclick="p()"></td>
            <td><input type="button" class="iw" value="0" onclick="l(this.value)"></td>
            <td><input type="button" class="iw" value="." onclick="l(this.value)"></td>
            <td><input type="button" class="iw" value="=" onclick="jednako()"></td>
        </tr>

    </table>


    <script>

        var restart = true
        var t = document.getElementById("i1");

        function l(c) {
            if (restart == true) {
                t.value = c
                restart = false
            }
            else { t.value += c }
        }
        function jednako() {
            var r1 = t.value.replace('×', '*').replace('÷', '/')
            t.value = eval(r1)
            //restart = true
        }
        function c() {
            t.value = '0'
            restart = true
        }
        function p() {
            if (!t.value.startsWith('-')) {
                t.value = '-' + t.value
            }
        }

    </script>
</body>

</html>


Motivacija

Motivacija igra ključnu ulogu u našem životu, jer nas tjera da djelujemo prema našim ciljevima i željama.

Padajući izbornik

Kako u html-u napraviti padajući izbornik koji se generira pomoću javascript-a?

Selektori

Kako selektirati određeni element ili css klasu u jQuery-u

Osnove

HTML je skraćenica od Hyper Text Markup Language to je standardni jezik za kreiranje web stranica

Kolekcije

Javascript Map omogućuje stvaranje kolekcija koje imaju ključ i vrijednost

Dinamične web stranice

Dinamične web stranice su stranice koje se prilagođavaju korisniku i njegovim zahtjevima u realnom vremenu

Kvantno računalstvo

Za razliku od klasičnih računala, koja koriste binarne znamenke (bitove) za predstavljanje informacija, kvantna računala koriste kvantne bitove ili qubitove

jQuery događaj

Kako povezati više input kontrola u jedan događaj (event) sa jQuery-om