C# osnove

Osnove

varijable

Deklaracija varijabili u C#


//deklaracija osnovni tipovi
bool test = true;
byte h = 0xFF;   // hex
object osoba = null;
int broj = 100;
string ime = "Marko";
char karakter = 'A';
DateTime danas = DateTime.Now(); //trenutno vrijeme na serveru
decimal Cijena = 10.99;
double pi = 3.14159265; 

Odluke (if..else, case..)

// if naredba
if (zbroj < 10)
  poruka = "zbroj je veći od 10";
else
  poruka = "zbroj je manji ili jednak 10";

// u jednoj liniji
poruka = zbroj < 10 ? "veći od 10" : "manji ili jednak 10";

// case
switch (boja) {                          // mora biti integer ili string
  case "plava":    a = 1;    break;
  case "crvena":   a = 2;   break;
  case "zelena":   a = 3;   break;
  default:    a = 5;   break;       // sve ostalo
}


Petlje (for, while )

// do .. while
do
  c++;
while (c < 10); // dok je c manji od 10

// Petlja za nizove
string[] imena = {"Ana", "Sanja", "Iva"};
foreach (string i in names)
  Console.WriteLine(i); // ispis svih imena iz niza

// for sa Continue nardebom
for (i = 0; i <= 5  i++) {
  if (i < 4)
    continue; // nastavlja petlju a preskace sve ispod
  Console.WriteLine(i);   // ispisuje samo 4 i 5
}


Nizovi

int[] brojevi = {1, 2, 3}; // deklaracija niza
for (int i = 0; i < brojevi.Length; i++)
  Console.WriteLine(brojevi[i]); //ispis svih elemenata niza

// velicina viza je 5 od 0 do 4
string[] imena = new string[5];
imena[0] = "Ana";
imena[5] = "Iva";   // greška


Css

CSS je ključan dio web dizajna i korišten je u skoro svakoj web stranici na internetu.

c++ i java

C++ i Java su jedne od najpopularnijih programskih jezika današnjice, oba su objektno orijentirana i koriste se za različite svrhe.

Selektori

Kako selektirati određeni element ili css klasu u jQuery-u

VS code

Evo mojih 10 najboljih savjeta za korištenje Visual Studio Code-a:

Kolekcije

Javascript Map omogućuje stvaranje kolekcija koje imaju ključ i vrijednost

Datum javascript

Prikaz datuma za odabranu regiju u javascript-u