Asp.Net Forme primjer Dataview kontrole

Dataview Select, updatue i delete komande, u asp:SqlDataSource  dio koda nalazi se ConnetionString za povezivanje sa Sql Server Bazom podataka te Select, update i Delete SQL komande koje se izvršavaju u Dataview-u, tu je važno dodati @id parametar.  


<asp:Content ID="BodyContent" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">

    <div>

        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:SQLConn %>"
            SelectCommand="SELECT TOP (100) PERCENT id, ime, prezime, email, password, countLogin FROM  dbo._logins"
            UpdateCommand="UPDATE [_logins] SET [ime] = @ime,[prezime] = @prezime, [email] = @email, [password] = @password WHERE [id] = @id"
            DeleteCommand="DELETE FROM dbo._loginLogs WHERE [idLogin] = @id; DELETE FROM dbo._logins WHERE [id] = @id" runat="server">
            <DeleteParameters>
                <asp:Parameter Name="id" Type="Int32" />
            </DeleteParameters>
            <UpdateParameters>

                <asp:Parameter Name="ime" Type="String" />
                <asp:Parameter Name="prezime" Type="String" />
                <asp:Parameter Name="email" Type="String" />
                <asp:Parameter Name="password" Type="String" />

                <asp:Parameter Name="id" Type="Int32" />
            </UpdateParameters>

        </asp:SqlDataSource>
                <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
            <ContentTemplate>

        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <h2>Korisnici:</h2>
                <asp:GridView ID="GridView1" CssClass="table" runat="server" DataKeyNames="id" AutoGenerateColumns="False" DataSourceID="SqlDataSource1" AllowPaging="True" AllowSorting="True" ForeColor="#333333" GridLines="None" CellPadding="4">
                    <AlternatingRowStyle BackColor="White" ForeColor="#284775" />
                    <Columns>
                        <asp:BoundField DataField="id" HeaderText="id" InsertVisible="False" ReadOnly="True" SortExpression="id" />
                        <asp:BoundField DataField="ime" HeaderText="Name" SortExpression="Name" />
                        <asp:BoundField DataField="prezime" HeaderText="Prezime" />
                        <asp:BoundField DataField="countLogin" HeaderText="Br. logiranja" />
                        <asp:BoundField DataField="email" HeaderText="Email" />
                        <asp:BoundField DataField="password" HeaderText="Lozinka" />
                        <asp:TemplateField>
                            <ItemTemplate>
                                <asp:ImageButton ID="ibEdit" runat="server" CommandName="Edit" ToolTip="Edit" ImageUrl="~/icon/edit.png" />
                                <asp:ImageButton ID="ibSelect" runat="server" CommandName="Delete" OnClientClick="return confirm('Potvrdite brisanje korisnika?');" ToolTip="Delete" ImageUrl="~/icon/delete.gif" />
                            </ItemTemplate>
                            <EditItemTemplate>
                                <asp:ImageButton ID="ibUpdate" runat="server" CommandName="Update" ImageUrl="~/icon/update.png" />
                                <asp:ImageButton ID="ibCancel" runat="server" CommandName="Cancel" ImageUrl="~/icon/cancel.png" />
                            </EditItemTemplate>
                        </asp:TemplateField>
                    </Columns>

                    <EditRowStyle BackColor="#999999" />
                    <FooterStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
                    <HeaderStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
                    <PagerStyle BackColor="#284775" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />
                    <RowStyle BackColor="#F7F6F3" ForeColor="#333333" />
                    <SelectedRowStyle BackColor="#E2DED6" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" />
                    <SortedAscendingCellStyle BackColor="#E9E7E2" />
                    <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#506C8C" />
                    <SortedDescendingCellStyle BackColor="#FFFDF8" />
                    <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#6F8DAE" />
                </asp:GridView>
            </div>
            <div class="col-md-12">
                <h2>Novi:</h2>
                <div class="form-group">
                    <asp:TextBox ID="tIme" class="form-control" placeholder="Ime" runat="server" ControlToValidate="tIme"></asp:TextBox>
                    <asp:RequiredFieldValidator ValidationGroup="group1" ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" ErrorMessage="Obavezno polje" ClientIDMode="Static" ControlToValidate="tIme" Display="Dynamic"></asp:RequiredFieldValidator>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <asp:TextBox ID="tPrezime" class="form-control" placeholder="Prezime" runat="server"></asp:TextBox>
                    <asp:RequiredFieldValidator ValidationGroup="group1" Display="Dynamic" ID="RequiredFieldValidator2" runat="server" ErrorMessage="Obavezno polje" ClientIDMode="Static" ControlToValidate="tPrezime"></asp:RequiredFieldValidator>
                </div>

                <div class="form-group">
                    <asp:TextBox ID="tEmail" class="form-control" placeholder="Email" runat="server"></asp:TextBox>
                    <asp:RequiredFieldValidator ValidationGroup="group1" Display="Dynamic" ID="RequiredFieldValidator3" runat="server" ErrorMessage="Obavezno polje" ClientIDMode="Static" ControlToValidate="tEmail"></asp:RequiredFieldValidator>
                    <asp:RegularExpressionValidator ValidationGroup="group1" ID="RegularExpressionValidator1" runat="server" ErrorMessage="Email nije ispravan" Display="Dynamic" ClientIDMode="Static" ControlToValidate="tEmail" ValidationExpression="\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*"></asp:RegularExpressionValidator>
                </div>

                <div class="form-group">
                    <asp:TextBox ID="tLozinka" class="form-control" placeholder="Lozinka" runat="server"></asp:TextBox>
                </div>
                <div>
                    <asp:Button runat="server" ValidationGroup="group1" class="form-control btn btn-primary" Text="Dodaj novog korisnika" OnClick="_Click" />
                </div>
            </div>
        </div>
        


            </ContentTemplate>

        </asp:UpdatePanel>

    </div></asp:Content>


jQuery događaj

Kako povezati više input kontrola u jedan događaj (event) sa jQuery-om

Blender

Blender je besplatni open source softvera za 3D računalnu grafiku koji se koristi za stvaranje animiranih filmova, vizualnih efekata, umjetnosti, 3D tiskanih modela

Datum duration

Primjer za izračun vremena između dva datuma koristeći momentjs

Padajući izbornik

Kako u html-u napraviti padajući izbornik koji se generira pomoću javascript-a?

Budućnost programiranja

Općenito, budućnost programiranja vjerojatno će karakterizirati stalne inovacije i brze promjene, budući da programeri nastavljaju pomicati granice onoga što je moguće u svijetu tehnologije.

javascript kviz

JavaScript kviz sastoji se od 10 pitanja koja će testirati vaše znanje o osnovama JavaScript programiranja. Pitanja se odnose na teme poput sintakse, tipova podataka, operatora, nizova i objekata.

fetch

Kako čitati podatke sa API-a iz javascript-a pomoću ugrađene feach funkcije