Asp.Net Forme primjer Dataview kontrole

Dataview Select, updatue i delete komande, u asp:SqlDataSource  dio koda nalazi se ConnetionString za povezivanje sa Sql Server Bazom podataka te Select, update i Delete SQL komande koje se izvršavaju u Dataview-u, tu je važno dodati @id parametar.  


<asp:Content ID="BodyContent" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">

    <div>

        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:SQLConn %>"
            SelectCommand="SELECT TOP (100) PERCENT id, ime, prezime, email, password, countLogin FROM  dbo._logins"
            UpdateCommand="UPDATE [_logins] SET [ime] = @ime,[prezime] = @prezime, [email] = @email, [password] = @password WHERE [id] = @id"
            DeleteCommand="DELETE FROM dbo._loginLogs WHERE [idLogin] = @id; DELETE FROM dbo._logins WHERE [id] = @id" runat="server">
            <DeleteParameters>
                <asp:Parameter Name="id" Type="Int32" />
            </DeleteParameters>
            <UpdateParameters>

                <asp:Parameter Name="ime" Type="String" />
                <asp:Parameter Name="prezime" Type="String" />
                <asp:Parameter Name="email" Type="String" />
                <asp:Parameter Name="password" Type="String" />

                <asp:Parameter Name="id" Type="Int32" />
            </UpdateParameters>

        </asp:SqlDataSource>
                <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
            <ContentTemplate>

        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <h2>Korisnici:</h2>
                <asp:GridView ID="GridView1" CssClass="table" runat="server" DataKeyNames="id" AutoGenerateColumns="False" DataSourceID="SqlDataSource1" AllowPaging="True" AllowSorting="True" ForeColor="#333333" GridLines="None" CellPadding="4">
                    <AlternatingRowStyle BackColor="White" ForeColor="#284775" />
                    <Columns>
                        <asp:BoundField DataField="id" HeaderText="id" InsertVisible="False" ReadOnly="True" SortExpression="id" />
                        <asp:BoundField DataField="ime" HeaderText="Name" SortExpression="Name" />
                        <asp:BoundField DataField="prezime" HeaderText="Prezime" />
                        <asp:BoundField DataField="countLogin" HeaderText="Br. logiranja" />
                        <asp:BoundField DataField="email" HeaderText="Email" />
                        <asp:BoundField DataField="password" HeaderText="Lozinka" />
                        <asp:TemplateField>
                            <ItemTemplate>
                                <asp:ImageButton ID="ibEdit" runat="server" CommandName="Edit" ToolTip="Edit" ImageUrl="~/icon/edit.png" />
                                <asp:ImageButton ID="ibSelect" runat="server" CommandName="Delete" OnClientClick="return confirm('Potvrdite brisanje korisnika?');" ToolTip="Delete" ImageUrl="~/icon/delete.gif" />
                            </ItemTemplate>
                            <EditItemTemplate>
                                <asp:ImageButton ID="ibUpdate" runat="server" CommandName="Update" ImageUrl="~/icon/update.png" />
                                <asp:ImageButton ID="ibCancel" runat="server" CommandName="Cancel" ImageUrl="~/icon/cancel.png" />
                            </EditItemTemplate>
                        </asp:TemplateField>
                    </Columns>

                    <EditRowStyle BackColor="#999999" />
                    <FooterStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
                    <HeaderStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
                    <PagerStyle BackColor="#284775" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />
                    <RowStyle BackColor="#F7F6F3" ForeColor="#333333" />
                    <SelectedRowStyle BackColor="#E2DED6" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" />
                    <SortedAscendingCellStyle BackColor="#E9E7E2" />
                    <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#506C8C" />
                    <SortedDescendingCellStyle BackColor="#FFFDF8" />
                    <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#6F8DAE" />
                </asp:GridView>
            </div>
            <div class="col-md-12">
                <h2>Novi:</h2>
                <div class="form-group">
                    <asp:TextBox ID="tIme" class="form-control" placeholder="Ime" runat="server" ControlToValidate="tIme"></asp:TextBox>
                    <asp:RequiredFieldValidator ValidationGroup="group1" ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" ErrorMessage="Obavezno polje" ClientIDMode="Static" ControlToValidate="tIme" Display="Dynamic"></asp:RequiredFieldValidator>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <asp:TextBox ID="tPrezime" class="form-control" placeholder="Prezime" runat="server"></asp:TextBox>
                    <asp:RequiredFieldValidator ValidationGroup="group1" Display="Dynamic" ID="RequiredFieldValidator2" runat="server" ErrorMessage="Obavezno polje" ClientIDMode="Static" ControlToValidate="tPrezime"></asp:RequiredFieldValidator>
                </div>

                <div class="form-group">
                    <asp:TextBox ID="tEmail" class="form-control" placeholder="Email" runat="server"></asp:TextBox>
                    <asp:RequiredFieldValidator ValidationGroup="group1" Display="Dynamic" ID="RequiredFieldValidator3" runat="server" ErrorMessage="Obavezno polje" ClientIDMode="Static" ControlToValidate="tEmail"></asp:RequiredFieldValidator>
                    <asp:RegularExpressionValidator ValidationGroup="group1" ID="RegularExpressionValidator1" runat="server" ErrorMessage="Email nije ispravan" Display="Dynamic" ClientIDMode="Static" ControlToValidate="tEmail" ValidationExpression="\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*"></asp:RegularExpressionValidator>
                </div>

                <div class="form-group">
                    <asp:TextBox ID="tLozinka" class="form-control" placeholder="Lozinka" runat="server"></asp:TextBox>
                </div>
                <div>
                    <asp:Button runat="server" ValidationGroup="group1" class="form-control btn btn-primary" Text="Dodaj novog korisnika" OnClick="_Click" />
                </div>
            </div>
        </div>
        


            </ContentTemplate>

        </asp:UpdatePanel>

    </div></asp:Content>


Android

Izrada aplikacija za Android može biti izazovan proces, ali uz pravilne alate, resurse i pristup, programeri mogu stvoriti visokokvalitetne aplikacije za Android koje nude sjajno korisničko iskustvo i funkcionalnost.

Datum između dva datuma

Kako provjeriti dali je neki datum između dva datuma

Kvantno računalstvo

Za razliku od klasičnih računala, koja koriste binarne znamenke (bitove) za predstavljanje informacija, kvantna računala koriste kvantne bitove ili qubitove

OpenAI

OpenAI je osnovan 2015. godine, s ciljem razvijanja umjetne inteligencije na način koji će biti siguran i koristan za društvo.

Local Storage

Kako snimiti podatke sa web stranice u lokalni storage preglednika

Izrada web stranice

kako napraviti web stranicu, ovo je korak-po-korak proces