javascript scroll

Ako želimo da se prilikom učitavanja stranice, stranica automatski scroll-a do određenog elementa koristimo document.getElementById('div1').scrollIntoView  gdje je div1 id elementa. Kada dodamo behavior: 'smooth' dobivao smooth scroll, ukoliko ovo izostavimo stranica će samo skočiti na određeni element bez animacije


document.getElementById('div1').scrollIntoView({
  behavior: 'smooth'
});

za scroll do određene pozicije koristimo window.scrollTo(x, y) gdje su  x i y koridnate u pixelima


window.scrollTo(x, y)

DALL-E

DALL-E je računalni program koji je razvio OpenAI kako bi stvorio slike korištenjem umjetne inteligencije.

Canvas API

Canvas API je jedna od ključnih tehnologija HTML5 koja omogućuje web stranicama da postanu interaktivne i dinamičke.

Vue

Vue.js je moderna JavaScript biblioteka za izgradnju korisničkih sučelja za web aplikacije.

Formatiranje broja

Formatiranje ispisa broja u javascript-u za različite kulture

Php

PHP je skriptni jezik koji se može koristiti za izgradnju dinamičkih web stranica i aplikacija.

Asp.net Form dataview

AspNet Forms Dataview kontrola omogućuje brz razvoj aplikacija koje se baziraju na sql server bazi podataka

Kalkulator

Izrada jednostavnog kalkulatora u javascript-u

fractal tree

The drawTree function is called recursively to draw smaller branches, which in turn spawn even smaller branches, creating the fractal pattern.