Javascript - url redirekcija

Ponekad korisnika treba redirektirati s jedog na drugi url link, u javascript-u to se može napraviti  window.location.replace(url) ili window.location.href = url za porvat na lokaciju iz povijesti (history back) koristimo window.history.back() iliwindow.history.go(-1)


// HTTP redirekcija
window.location.replace("http://programiranje.com.hr");

// kao Klik na neki link
window.location.href = "http://programiranje.com.hr"; 

//window.history
window.history.back()


 

Ako je potrebno pristupiti dijelovima url-a koristimo location.protocol protokol koji se nalazi u url-u (npr.: http: ili https:) location.hostname ime domene, location.pathname dio koji se nalazi iza naziva domene kao u primjeru:


// pristup dijelovima url-a na kojome se scripta izvrsava
// url = http://programiranje.com.hr/javascript/redirekcija
location.protocol // http:
location.hostname // programiranje.com.hr
location.pathname // /javascript/redirekcija


 

 

javascript kviz

JavaScript kviz sastoji se od 10 pitanja koja će testirati vaše znanje o osnovama JavaScript programiranja. Pitanja se odnose na teme poput sintakse, tipova podataka, operatora, nizova i objekata.

jQuery događaj

Kako povezati više input kontrola u jedan događaj (event) sa jQuery-om

AI

AI se sve više koristi u različitim industrijama, uključujući tehnologiju, zdravstvo, financije, automobilsku industriju, itd. To omogućuje automatizaciju procesa, smanjenje troškova

Blazor

Blazor podržava dvije različite arhitekture: Blazor WebAssembly i Blazor Server.

C# kviz

Kviz u C#-u sastoji se od 10 pitanja koja testiraju vaše znanje o C# programiranju. Svako pitanje ima 4 ponuđena odgovora, od kojih je samo jedan točan.

OOP i FF

iako postoji nekoliko razlika između FP-a i OOP-a, oba pristupa imaju svoje prednosti i nedostatke te se često koriste u kombinaciji jedni s drugima kako bi se postigao najbolji mogući rezultat u različitim programskim situacijama.

VS code

Evo mojih 10 najboljih savjeta za korištenje Visual Studio Code-a: