Javascript - url redirekcija

Ponekad korisnika treba redirektirati s jedog na drugi url link, u javascript-u to se može napraviti  window.location.replace(url) ili window.location.href = url za porvat na lokaciju iz povijesti (history back) koristimo window.history.back() iliwindow.history.go(-1)


// HTTP redirekcija
window.location.replace("http://programiranje.com.hr");

// kao Klik na neki link
window.location.href = "http://programiranje.com.hr"; 

//window.history
window.history.back()


 

Ako je potrebno pristupiti dijelovima url-a koristimo location.protocol protokol koji se nalazi u url-u (npr.: http: ili https:) location.hostname ime domene, location.pathname dio koji se nalazi iza naziva domene kao u primjeru:


// pristup dijelovima url-a na kojome se scripta izvrsava
// url = http://programiranje.com.hr/javascript/redirekcija
location.protocol // http:
location.hostname // programiranje.com.hr
location.pathname // /javascript/redirekcija


 

 

c++ i java

C++ i Java su jedne od najpopularnijih programskih jezika današnjice, oba su objektno orijentirana i koriste se za različite svrhe.

javascript kviz

JavaScript kviz sastoji se od 10 pitanja koja će testirati vaše znanje o osnovama JavaScript programiranja. Pitanja se odnose na teme poput sintakse, tipova podataka, operatora, nizova i objekata.

Blazor

Blazor podržava dvije različite arhitekture: Blazor WebAssembly i Blazor Server.

Programiranje

Programiranje je vještina koja omogućava stvaranje računalnih programa i alata za automatizaciju zadataka.

Dinamične web stranice

Dinamične web stranice su stranice koje se prilagođavaju korisniku i njegovim zahtjevima u realnom vremenu

Padajući izbornik

Kako u html-u napraviti padajući izbornik koji se generira pomoću javascript-a?

Vue-axios

Get metoda za čitanje json-a iz vue-a pomoću axios plugin-a