Javascript - funkcije

Funkcije kod javascript-a se koriste 

funkcije

Kod deklariranja funkcije koristi se ključna riječ function f1(x,y) tu u zagradama se šalju parametri, funkcija uvijek vraća vrijednost sa return


var a = zbroji(4, 3);   // poziv funkcije za zbrajanje, rezultat se upisuje u varijablu a

function zbroji(x, y) {
  return x + y;             // vraca zbroj x i y
}
console.log (a)

Pozivanje funkcije bez zagrada vraća definiciju funkcije u primjeru:


var a = zbroji    

function zbroji(x, y) {
  return x + y;             // zbroj x i y
}
console.log(a) // vraća objekt