Javascript - klase

Kako se u javascriptu koriste klase?   

klase

Kod deklariranja klase koristi se ključna riječ class i construtor klase


class kalkulator{
  constructor(a, b) {
    this.a = a;
    this.b = b;
  }
    zbroji(){ // metoda zbroji ()
        return this.a+this.b;
    }
    oduzmi(){ // metoda oduzmi()
        return this.b-this.a;
    }
}

calc = new kalkulator(5,6); // inicijalizacija sa konstruktorom

console.log (calc.zbroji()) // 11
console.log (calc.oduzmi())  // 1nasljeđivanje 

Kod nasljeđivanja klase koristi se ključna riječ extends, ključna riječ super referencira na klasu koja se nasljeđuje


class kalkulator{
  constructor(a, b) {
    this.a = a;
    this.b = b;
  }
    zbroji(){
        return this.a+this.b;
    }
    oduzmi(){
        return this.b-this.a;
    }
}

class kalkulator2 extends kalkulator{
  constructor(a, b) {
    super(a,b);
  }
    prikazi_zbroj(){
        return "Zbroj brojeva je: " + this.zbroji()
    }
    
}

calc = new kalkulator2(5,6);

console.log (calc.prikazi_zbroj()) // poziva metodu koja ispisuje zbrojstatičke metode

Kod kreiranja statičke metode unutar klase koristi se ključna riječ static


class kalkulator{
    static zbroji(a,b){
        return a+b;
    }   
}


console.log (kalkulator.zbroji(2,2)) // poziva ststicku metodu unutar klase kalkulator, nije potrebno kreiranje novog objekta 


DALL-E

DALL-E je računalni program koji je razvio OpenAI kako bi stvorio slike korištenjem umjetne inteligencije.

fetch

Kako čitati podatke sa API-a iz javascript-a pomoću ugrađene feach funkcije

Neuronska mreža

neuronska mreža je moćan alat za obradu podataka i stvaranje modela, te se koristi u mnogim različitim aplikacijama

Datum duration

Primjer za izračun vremena između dva datuma koristeći momentjs

c++ i java

C++ i Java su jedne od najpopularnijih programskih jezika današnjice, oba su objektno orijentirana i koriste se za različite svrhe.

C #

C# je moderan, objektno orijentirani programski jezik

Budućnost programiranja

Općenito, budućnost programiranja vjerojatno će karakterizirati stalne inovacije i brze promjene, budući da programeri nastavljaju pomicati granice onoga što je moguće u svijetu tehnologije.