Javascript - klase

Kako se u javascriptu koriste klase?   

klase

Kod deklariranja klase koristi se ključna riječ class i construtor klase


class kalkulator{
  constructor(a, b) {
    this.a = a;
    this.b = b;
  }
    zbroji(){ // metoda zbroji ()
        return this.a+this.b;
    }
    oduzmi(){ // metoda oduzmi()
        return this.b-this.a;
    }
}

calc = new kalkulator(5,6); // inicijalizacija sa konstruktorom

console.log (calc.zbroji()) // 11
console.log (calc.oduzmi())  // 1nasljeđivanje 

Kod nasljeđivanja klase koristi se ključna riječ extends, ključna riječ super referencira na klasu koja se nasljeđuje


class kalkulator{
  constructor(a, b) {
    this.a = a;
    this.b = b;
  }
    zbroji(){
        return this.a+this.b;
    }
    oduzmi(){
        return this.b-this.a;
    }
}

class kalkulator2 extends kalkulator{
  constructor(a, b) {
    super(a,b);
  }
    prikazi_zbroj(){
        return "Zbroj brojeva je: " + this.zbroji()
    }
    
}

calc = new kalkulator2(5,6);

console.log (calc.prikazi_zbroj()) // poziva metodu koja ispisuje zbrojstatičke metode

Kod kreiranja statičke metode unutar klase koristi se ključna riječ static


class kalkulator{
    static zbroji(a,b){
        return a+b;
    }   
}


console.log (kalkulator.zbroji(2,2)) // poziva ststicku metodu unutar klase kalkulator, nije potrebno kreiranje novog objekta 


Php

PHP je skriptni jezik koji se može koristiti za izgradnju dinamičkih web stranica i aplikacija.

JavaScript Url redirekt

Kako redirektirati url pomoću javascript-a

OpenAI

OpenAI je osnovan 2015. godine, s ciljem razvijanja umjetne inteligencije na način koji će biti siguran i koristan za društvo.

Datum javascript

Prikaz datuma za odabranu regiju u javascript-u

Editor

Online HTML editori su alati koji omogućuju korisnicima da stvore i urede HTML kod putem web preglednika.

Brain.js

Brain.js je JavaScript biblioteka za strojno učenje (eng. machine learning) koja omogućuje izgradnju i treniranje neuronskih mreža u pregledniku.

C #

C# je moderan, objektno orijentirani programski jezik