Vue.js Todo lista

Vue je javascript framework za izgradnju aplikacija koje se izvršavaju na klijentovom pregledniku. Vue je reaktivan to znači da se programer ne mora brinuti oko javascript-a koji će osvježavati html komponente

Ova scripta je jednostavan primjer kako napraviti jednostavnu todo listu. Instalacija se dodaje na početku sa: <script src="https://unpkg.com/vue@next"></script>. Imamo dvije metode (funkcije) addItem() i deleteItem() koje se nalaze pod methods:{}. Nakon svake akcije od starane klijenta i izmijene u nizu tasks tablica <table id="todoTable"> se refresh-a automatski sa novim podacima

 


<html>
<head>
    <script src="https://unpkg.com/vue@next"></script>
    <title>Todo list</title>
</head>
<body>

<div id="app">
    <input type="text" placeholder="naziv zadatka"  v-model="taskInput">
    <button @click="addItem">Dodaj</button><br>
    

        <table id="todoTable">
            <tr v-for="(task,index) in tasks">
              <td><b>{{index + 1}}.</b></td><td>{{task.content}}</td><td><button  @click="deleteItem(index)">Briši</button>
           </td>
           </tr>
           <tr><td colspan="2">Ukupno:</td><td>{{ukupno}}</td></tr>
        </table>

  </div>

    <script>
const app ={data(){
        return{
          taskInput : "",
          tasks : [],
          ukupno : 0,
    }

    },
    methods:{
        addItem(){
            if(this.taskInput!=""){
            newTask = {
                content : this.taskInput,
            }
            this.tasks.push(newTask)
            this.taskInput=""
            this.ukupno++;
            }
        },
        deleteItem(index){
            this.tasks.splice(index, 1);
            this.ukupno--;
        },
    }
}


Vue.createApp(app).mount("#app")

</script>

</body>
</html>

Php

PHP je skriptni jezik koji se može koristiti za izgradnju dinamičkih web stranica i aplikacija.

Blender

Blender je besplatni open source softvera za 3D računalnu grafiku koji se koristi za stvaranje animiranih filmova, vizualnih efekata, umjetnosti, 3D tiskanih modela

Padajući izbornik

Kako u html-u napraviti padajući izbornik koji se generira pomoću javascript-a?

OOP i FF

iako postoji nekoliko razlika između FP-a i OOP-a, oba pristupa imaju svoje prednosti i nedostatke te se često koriste u kombinaciji jedni s drugima kako bi se postigao najbolji mogući rezultat u različitim programskim situacijama.

OpenAI

OpenAI je osnovan 2015. godine, s ciljem razvijanja umjetne inteligencije na način koji će biti siguran i koristan za društvo.

Datum duration

Primjer za izračun vremena između dva datuma koristeći momentjs

Asp.net Form dataview

AspNet Forms Dataview kontrola omogućuje brz razvoj aplikacija koje se baziraju na sql server bazi podataka

Programiranje

Programiranje je vještina koja omogućava stvaranje računalnih programa i alata za automatizaciju zadataka.