Formatiranje brojeva i valuta

Kako formatirati ispis brojeva i valuta u javascript-u za određenu regiju - kulturu, za hrvatsku koristimo toLocaleString('hr-HR')


const number = 123456.789;


console.log(new Intl.NumberFormat('de-DE', { style: 'currency', currency: 'EUR' }).format(number));
// ispis: "123.456,79 €"

console.log(new Intl.NumberFormat('hr-HR', { style: 'currency', currency: 'HRK' }).format(number));
// ispis: "123.456,79 kn €"

console.log(number.toLocaleString('hr-HR'));
// ispis: "123.456,789"

console.log(number.toLocaleString('us-US'));
// ispis: "123,456.789"

console.log(new Intl.NumberFormat('hr-HR',  {
    style: 'unit',
    unit: 'kilometer-per-hour'
}).format(50));
// ispis: "50 km/h"

Neuronska mreža

neuronska mreža je moćan alat za obradu podataka i stvaranje modela, te se koristi u mnogim različitim aplikacijama

Vue

Vue.js je moderna JavaScript biblioteka za izgradnju korisničkih sučelja za web aplikacije.

Motivacija

Motivacija igra ključnu ulogu u našem životu, jer nas tjera da djelujemo prema našim ciljevima i željama.

Datum javascript

Prikaz datuma za odabranu regiju u javascript-u

Mvc

Model se koristi za definiranje podataka i logike aplikacije. To uključuje bazu podataka i logiku koja se koristi za obradu i ažuriranje podataka.

C64

C64 je bio vrlo pristupačan i omogućio je mnogima da se upoznaju s računalstvom