Javascript - osnove

JavaScript je programski je jezik i jedna od osnovnih web tehnologija koja omogućuje interaktivne web stranice i važan je dio web aplikacija. Svi moderni web preglednici podržavaju JavaScript, ne treba ga miješati sa programskim jezikom Java.

Najpopularniji plugin je jQuery (koristi 70% webstranica) i framework-e kao Angular ili Vue, a pojam "Vanilla JS" stvoren je za web stranice koje se u potpunosti oslanjaju na standardnu JavaScript funkcionalnost.

varijable

Kod deklariranja varijabli u javascript-u koristimu ključnu riječ var, kao u primjeru 


var a, b;       // Deklaracija
var pi = 3.14;  // Deklaracija varijable i vrijednosti 
a = pi * 2;     // a = 6.28

komentari

komentari u javascriptu počinlju sa dvije kose crte // kao u primjeru 

// Deklaracija varijable i vrijednosti 

var a, b;       // Deklaracija varijabli a i b
var pi = 3.14;  // Deklaracija varijable pi 

tipovi podataka

tipovi podataka u primjeru broj, string i datum


var pi = 3.14;                               // Broj
var grad = "Zagreb";                        // String
var gradovi = {naziv:"Zagreb", drzava:"Hrvatska"};    // Objekt
var datum = new Date(2020, 11, 12);  //Datum 12.11.2020

nizovi

nizovi su varijable koje sadržavaju više vrijednosti 


var gradovi = ["Dubrovnik","Split","Rijeka"] // Deklaracija niza
console.log(gradovi[0]); //Dubrovnik
console.log(gradovi.length) // 3 daje broj podataka u nizu
gradovi.sort() // sortira niz 
gradovi.push("Zagreb") // dodaje novi grad u niz

for (i = 0; i < gradovi.length; i++) {   // ispis cijelog niza u variablu html 
  html += "<li>" + gradovi[i] + "</li>";
}

var grad = gradovi.pop() // pop() u varijablu grad upisuje zadnji grad u nizu
gradovi.shift() // uklanja prvi element iz niza
gradovi.unshift("Zadar") // dodaje Zadar kao prvi element u nizu
gradovi.splice(1,1) // uklanja drugi element u nizu
gradovi.splice(0,2) // uklanja prvi i drugi element u nizu gradovi

petlje

petlje (for, while, do .. while)


for (i = 0; i < 4; i++) {
  consol.log(i);       // ispisuje brojeve od 0 do 3
}

while (i < 10) {
  console.log(i); //ispisuje brojeve od 0 do 9
  i++;
}

do {
  console.log(i);
  i++;           // ispisuje brojeve od 0 do 9
}
while (i < 10);  

for (i = 0; i < 5; i++) {
  if (i === 3) { break; } // prekida izvršenje petlje kada je i = 3
  console.log(i); // ispisuje brojeve od 0 do 2
}