Map kolekcija

Objekt Map sadrži parove ključ-vrijednost i pamti izvorni redoslijed umetanja ključeva. Bilo koja vrijednost može se koristiti kao ključ ili vrijednost.  Map kolekcija i sortiranje Map kolekcije po vrijednosti, kreiranje kolekcije sa  var map = new Map();

var map = new Map();

map.set("Kivi", 10);
map.set("Jabuka", 5);
map.set("Banana", 20);
map.set("Kruška", 15);

console.log(map.size) // daje broj elemenata

map[Symbol.iterator] = function* () {
    yield* [...this.entries()].sort((a, b) => b[1] - a[1]); // sortira od većeg prema
}
var i = 0;
var max = 0;
for (let [key, value] of map) {     // čitanje sortiranih podataka
    console.log(key + ' ' + value); // ključ i vrijednost
    if (i<1){max = value ;}  // max vrijednost
    i++; // povecavanje indexa
}

Blender Layer Weight

Blender Layer Weight kako postaviti

OOP i FF

iako postoji nekoliko razlika između FP-a i OOP-a, oba pristupa imaju svoje prednosti i nedostatke te se često koriste u kombinaciji jedni s drugima kako bi se postigao najbolji mogući rezultat u različitim programskim situacijama.

Selektori

Kako selektirati određeni element ili css klasu u jQuery-u

Bootstrap

Bootstrap je besplatni front-end framework za brži i lakši web razvoj

Datum duration

Primjer za izračun vremena između dva datuma koristeći momentjs

Vue-axios

Get metoda za čitanje json-a iz vue-a pomoću axios plugin-a

Strojno učenje

Strojno učenje je revolucionarna tehnologija koja pomaže u automatiziranju zaključivanja iz podataka i stvaranju modela koji su u stanju generalizirati.

React

React je vrlo popularna JavaScript biblioteka za izradu korisčkog sučelja, koja se koristi u velikom broju web aplikacija