Map kolekcija

Objekt Map sadrži parove ključ-vrijednost i pamti izvorni redoslijed umetanja ključeva. Bilo koja vrijednost može se koristiti kao ključ ili vrijednost.  Map kolekcija i sortiranje Map kolekcije po vrijednosti, kreiranje kolekcije sa  var map = new Map();

var map = new Map();

map.set("Kivi", 10);
map.set("Jabuka", 5);
map.set("Banana", 20);
map.set("Kruška", 15);

console.log(map.size) // daje broj elemenata

map[Symbol.iterator] = function* () {
    yield* [...this.entries()].sort((a, b) => b[1] - a[1]); // sortira od većeg prema
}
var i = 0;
var max = 0;
for (let [key, value] of map) {     // čitanje sortiranih podataka
    console.log(key + ' ' + value); // ključ i vrijednost
    if (i<1){max = value ;}  // max vrijednost
    i++; // povecavanje indexa
}

React

React je vrlo popularna JavaScript biblioteka za izradu korisčkog sučelja, koja se koristi u velikom broju web aplikacija

Izrada web stranice

kako napraviti web stranicu, ovo je korak-po-korak proces

Blazor

Blazor podržava dvije različite arhitekture: Blazor WebAssembly i Blazor Server.

Baze

Koriste u kombinaciji s programskim jezicima poput SQL-a i sistemima za upravljanje bazama podataka kako bi se omogućilo brzo i sigurno upravljanje podacima.

Osnove

HTML je skraćenica od Hyper Text Markup Language to je standardni jezik za kreiranje web stranica

Slack

Slack je komunikacijska platforma koja se koristi za timsku komunikaciju i suradnju. Osnovana je 2013. godine

fractal tree

The drawTree function is called recursively to draw smaller branches, which in turn spawn even smaller branches, creating the fractal pattern.

Kalkulator

Izrada jednostavnog kalkulatora u javascript-u