Map kolekcija

Objekt Map sadrži parove ključ-vrijednost i pamti izvorni redoslijed umetanja ključeva. Bilo koja vrijednost može se koristiti kao ključ ili vrijednost.  Map kolekcija i sortiranje Map kolekcije po vrijednosti, kreiranje kolekcije sa  var map = new Map();

var map = new Map();

map.set("Kivi", 10);
map.set("Jabuka", 5);
map.set("Banana", 20);
map.set("Kruška", 15);

console.log(map.size) // daje broj elemenata

map[Symbol.iterator] = function* () {
    yield* [...this.entries()].sort((a, b) => b[1] - a[1]); // sortira od većeg prema
}
var i = 0;
var max = 0;
for (let [key, value] of map) {     // čitanje sortiranih podataka
    console.log(key + ' ' + value); // ključ i vrijednost
    if (i<1){max = value ;}  // max vrijednost
    i++; // povecavanje indexa
}