Map kolekcija

Objekt Map sadrži parove ključ-vrijednost i pamti izvorni redoslijed umetanja ključeva. Bilo koja vrijednost može se koristiti kao ključ ili vrijednost.  Map kolekcija i sortiranje Map kolekcije po vrijednosti, kreiranje kolekcije sa  var map = new Map();

var map = new Map();

map.set("Kivi", 10);
map.set("Jabuka", 5);
map.set("Banana", 20);
map.set("Kruška", 15);

console.log(map.size) // daje broj elemenata

map[Symbol.iterator] = function* () {
    yield* [...this.entries()].sort((a, b) => b[1] - a[1]); // sortira od većeg prema
}
var i = 0;
var max = 0;
for (let [key, value] of map) {     // čitanje sortiranih podataka
    console.log(key + ' ' + value); // ključ i vrijednost
    if (i<1){max = value ;}  // max vrijednost
    i++; // povecavanje indexa
}

Neuronska mreža

neuronska mreža je moćan alat za obradu podataka i stvaranje modela, te se koristi u mnogim različitim aplikacijama

Brain.js

Brain.js je JavaScript biblioteka za strojno učenje (eng. machine learning) koja omogućuje izgradnju i treniranje neuronskih mreža u pregledniku.

Bootstrap

Bootstrap je besplatni front-end framework za brži i lakši web razvoj

Programiranje

Programiranje je vještina koja omogućava stvaranje računalnih programa i alata za automatizaciju zadataka.

VS code

Evo mojih 10 najboljih savjeta za korištenje Visual Studio Code-a:

Php

PHP je skriptni jezik koji se može koristiti za izgradnju dinamičkih web stranica i aplikacija.

Datum između dva datuma

Kako provjeriti dali je neki datum između dva datuma

Rust

Rust je programski jezik koji pruža brojne prednosti za programere koji žele pisati siguran i performantan softver.